Foucault News

News and resources on French thinker Michel Foucault (1926-1984)

Kurtuluş, G. & İnci, M. (2021), “Kapitalizm Sahnesinde Yeni Bir Aktör: Sosyal Girişimler”, Fiscaoeconomia, 5(1), 21-37

https://doi.org/10.25295/fsecon.795353

Abstract
With the termination of welfare state practices in many countries, the task of meeting the needs of the society was handed over to the initiative of neoliberal policies. On the other hand, those who argue that there can be an alternative other than the public and private sectors have started to organise under the name of social economy. However, most of the social economy institutions, also called the third sector, do not have full independence from the state and the market. One of the most tangible examples of this is social enterprises. The main feature of social enterprises; is making social and environmental issues a priority. In other words, social enterprises assert that they differentiate themselves from other enterprises by emphasizing that profit maximization is not their main goal. However, the concept causes some uncertainties both in itself and in terms of functioning. The main purpose of the study is to present a critical perspective that social enterprises do not really represent an alternative to the market. In this context, first of all, the relationship of social enterprises with the public sector has been handled within the framework of Foucault’s power analysis. Based on the “Kitap Koala” interview in the method section and the findings obtained from other sources were analyzed with descriptive analysis. The distance of social enterprises to the private sector has been evaluated through this analysis.

Keywords:
Foucault, Kitap Koala, Power Analysis, Social Economy, Social Enterprise

Öz
Refah devleti uygulamalarının birçok ülkede sonlandırılmasıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılama görevi neoliberal politikaların inisiyatifine bırakılmıştır. Buna karşılık, kamu ve özel sektörün dışında bir alternatif olabileceğini savunanlar sosyal ekonomi adı altında örgütlenmeye başlamışlardır. Ancak üçüncü sektör olarak da adlandırılan sosyal ekonomi kuruluşlarının çoğunun devletten ve piyasadan tam bağımsızlığı söz konusu değildir. Bunun en somut örneklerinden biri sosyal girişimlerdir. Sosyal girişimler, kâr maksimizasyonunun temel amaçları olmadığını vurgulayarak kendilerini diğer girişimlerden farklı görmektedirler. Bununla birlikte, kavram hem kendi içinde hem de işleyiş bakımından birtakım soru işaretlerine sebep olmaktadır. Çalışmanın temel amacı, sosyal girişimlerin piyasaya gerçekten bir alternatif oluşturmadığını eleştirel bir bakış açısıyla sunmaktır. Bu kapsamda öncelikle sosyal girişimlerin, kamu sektörü ile ilişkisi Foucault’nun iktidar analizi çerçevesinde ele alınmıştır. Yöntem kısmında yer alan “Kitap Koala” söyleşisi ve diğer kaynaklardan elde edilen bulgular betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Sosyal girişimlerin özel sektöre olan mesafesi ise bu analiz üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Foucault, İktidar Analizi, Kitap Koala, Sosyal Ekonomi, Sosyal Girişim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: